Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/iStock-800287296.jpg?width=2199&quality=high

Viktiga kompetenser när ekonomiavdelningens roll förändras

Det finns en trend i att de riktigt stora organisationerna blir allt färre och i att små- och medelstora organisationer gärna vill skala ner och effektivisera stödfunktioner som ekonomi. Företagen behöver dock fortfarande hjälp och det är här ekonomikonsulten har en viktig roll framåt.
Blogg

En färsk undersökning från oss på Eqonomy visar att ekonomichefernas största utmaning framåt är digitaliseringen, tätt följt av tidsbrist, affärsstöd och kompetensbrist. Digitaliseringen i sig kan vara en del av lösningen på flera av utmaningarna – genom att möjliggöra bättre systemstöd, automatisering som bidrar till datadrivna underlag samt frigörande av tid till mer värdeskapande uppgifter. Digitaliseringen tillsammans med ekonomiavdelningens nya roll för också med sig förändringar i organisationsstrukturen och förändringar i roller och kompetenser. Här lyfter vi fyra olika områden som blir särskilt viktiga hos den nya tidens ekonomiavdelning.

Ledarskap

Förväntningarna på ledaren för ekonomifunktionen, i rollen som ekonomichef eller CFO, handlar i allt större utsträckning om kunna driva digitalt förändringsarbete och implementera framgångsrika affärsstrategier. Likaså finns en rörelse mot att ekonomichefen får allt fler funktioner under sig. Ekonomichefen har en central roll i alla organisationer, med både det mandat och den ekonomiska kunskap som är kritisk för att åstadkomma förändring. Däremot är det inte givet att chefen för ekonomiavdelningen har kompetens och erfarenhet kring just förändringsledning, projektledning och digitalisering. Det kan vara utmanande att klara av att driva förändringsarbetet och samtidigt behålla fokus på den dagliga verksamheten.

Specialistkompetens inom ekonomi

Mitt i all omställning och digitalisering är det givetvis avgörande att säkra kärnkompetensen hos ekonomifunktionen. Det grundläggande ekonomiarbetet med planering och uppföljning behöver helt enkelt fungera. Men det är också viktigt att specialisterna finns med och är delaktiga i förändringsarbetet. Bristfälligt förankrade förändringar kan föra med sig risk att tappa uppskattade och erfarna medarbetare med nyckelkompetenser. Med dem kan även viktig kunskap om verksamheten försvinna, vilket försvårar lyckade digitala implementeringar. För specialisterna själva ställs större krav på system- och datakunskaper samtidigt som förflyttningen ger fina utvecklingsmöjligheter med breddning av roller och möjligheter till en mer hållbar arbetssituation, där tiden i större utsträckning kan ägnas åt mer värdeskapande uppgifter.

IT-kompetens

När ekonomicheferna i vår undersökning fick lyfta roller som är avgörande framåt, kom systemansvarig på första plats. Vi ser att det går hand i hand med utmaningarna kring digitalisering och affärsstöd. Till viss del behöver medarbetarna med specialistkompetens inom ekonomi bygga på vissa kunskaper relaterade till system och IT, men här handlar det framförallt om IT-kompetens som kan stötta i behovsinventering, kravställning, upphandling och implementering av de system och den infrastruktur som kommer att krävas framåt. I vissa fall ingår organisationens IT-avdelning som en del i ekonomichefens ansvar. Oavsett om den gör det eller inte blir det viktigt att kunna ta ett helhetsgrepp kring systemstöd för planering, uppföljning och analys. Ekonomifunktionen behöver kunna koppla samman processer och system genom integrationer, ha stöd för att omvandla data till nyckeltal och möjlighet att ta ut rätt per beslutsunderlag till rätt person. Det finns också ett kontinuerligt behov av systemförvaltning och vidareutveckling.

Hantering och data och analys

Näst efter systemansvarig är det controller som ses som en avgörande roll framåt, både Business Controller och Financial Controller. Även titlar som Data Scientist och Business Planner är närliggande och ökar i efterfrågan. De viktiga förmågorna här handlar om att kunna hantera all den data som går att få fram, genom att kunna se mönster och samband och förstå vilka slutsatser som kan dras. I huvudsak säkerställa att verksamheten kan få så mycket värde som möjligt ur den informations som finns tillgänglig. Även här som för ekonomiavdelningen i stort handlar det om att framåtlutat kunna ge verksamheten bättre och mer datadrivna underlag för beslut och planering. Effektiv visualisering av data är också en viktig del i att bidra till strategiska insikter, prediktiva analysmodeller och möjlighet att arbeta med realdata.

Pulsmätning om ekonomiavdelningars utmaningar

Är du nyfiken på att läsa mer om utmaningar och vad som är viktigt framåt för ekonomer och ekonomichefer? Här kan du ladda ner undersökningen.