Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-1358616666.jpg

Hur kan automatisering och digitalisering göra ekonomer mindre stressade?

Vi lever i teknikens guldålder med ny AI-intelligens som implementeras för att underlätta våra liv. Även ekonomers arbetsliv underlättas av att systemen i allt större utsträckning tänker själva. Att de kan utföra tidigare manuella arbetsmoment per automatik skapar ett snabbare flöde och kräver mindre tid och engagemang från vår sida, vilket minskar stress och arbetsbörda.
Blogg

Mer tid för värdeskapande arbetsuppgifter

Med automatisering av repetitiva arbetsmoment kan fokus i stället ligga på att analysera, sammanställa, rapportera och ge kvalificerad rådgivning i organisationen. Automatisering frigör tid för ekonomer att integrera mer med människor i sin arbetsvardag, i stället för med bokföringsprogrammen. Syftet är att tänka hållbart i alla led. Hållbart företagande, hållbar redovisning och hållbar personal. Att ge mer utrymme för medarbetare på ekonomiavdelningen att arbeta med utvecklande arbetsuppgifter och komma närmare organisationen kan bidra till minskad stress, högre välmående och mer hållbara medarbetare.

Specialistkompetensen behövs för kvalitetssäkring

Med en ökad automatisering finns en risk för slentrianmässig bokföring − att vi helt litar på att systemen ansvarar för siffrorna och vi inte behöver kontrollera. Specialister har fortfarande ett ansvar, dels för inställningen för automatiseringen, dels för att den slutgiltiga rapporten med siffror blir korrekt. Men att lägga ner lite extra tid för att stämma av rimligheten i en rapport väger ändå upp för tiden som sparas över de automatiserade processerna som har skapats i programmen.

Digitalisering och ökade krav på IT-säkerhet

Att arbeta digitalt kräver mindre arkivering och sparar tid genom att det blir mindre pappershantering. Detta går också i linje med kraven på hållbarhetsredovisning. Vi träffar fortfarande på ekonomer som skriver ut för mycket papper i förhållande till vad som behövs. Ett sådant arbetsmoment är tidskrävande, kostsamt och inte hållbart. Vi behöver ta bort sådana moment i våra arbetsliv och låta digitaliseringen och automatisering ta plats.

Tidsåtgången för att bli helt digitaliserad ger avkastning i sparad tid och kompetens som kan nyttjas på annat sätt. På så sätt blir digitalisering kostnadseffektivt på sikt. Med ökad digitalisering och ökade möjligheter att arbeta på distans, ökar också kraven på IT-säkerhet. Till exempel kan vi se att nya omarbetade ISA-315 (revisionsstandard för riskbedömning utgett av International Standard on Auditing) går i linje med högre IT-säkerhet i organisationen.

Lyft blicken och låt digitaliseringen ta plats

Digitalisering och automatisering av bokföring är framtiden för hållbar redovisning. Vi behöver lyfta blicken och låta programmen ta över en del av våra sysslor. Och lägga mer tid på integration med kunder, analyser samt prognoser för framtiden. Göra det analytiska och verksamhetskopplade tänket som AI inte klarar av. Det långsiktiga värdet av mer personlig integration mellan människor går inte att mäta i pengar. Digitalisering sparar på miljön och automatisering sparar på personalen.


Vi på Eqonomy har startat initiativet #ekonomboosten. För att ekonomer ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi arbeta tillsammans för att bygga framtidens hållbara ekonomiavdelningar. Där välmående medarbetare är lika mycket värt som resultat och lönsamhet. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet med hälsan i behåll. Och för att du som ekonomichef ska kunna attrahera talangerna och nå framgång.