Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/iStock-1397742849-1.jpg?width=2599&quality=high

Hur har pandemin påverkat ekonomiavdelningens arbete?

Pandemin drev snabbt och skoningslöst fram förändringar i företagens arbetssätt och det blev tydligt att förmågan till anpassning och utveckling i en orolig omvärld är kritisk för framgång. Hur tar vi det med oss framåt och vilka förändringar blir bestående i ekonomiavdelningens sätt att arbeta?
Blogg

Strategisk styrning i det nya normala

Vi börjar i det övergripande. Ekonomistyrningen är en avgörande del av företagens strategiska arbete. I det nya normala och med fortsatta oroligheter i vår omvärld behöver strategiarbetet ledas och organiseras på ett nytt sätt. Under pandemin har till exempel frågan om budgetens roll ställts på sin spets. Är det meningsfullt att försöka göra en realistisk budget när omvärlden är svårförutsägbar? Många organisationer har anpassat sitt sätt att arbeta med budget och prognoser, medan andra har kunnat konstatera att det befintliga arbetssättet fungerade. Även den årliga strategidagen har till stor del spelat ut sin roll som enda tillfälle för strategiska vägval, beslut och aktivitetsplanering, till förmån för en mer agil syn på affärsplanering. Arbetsprocessen behöver delas in i mindre steg och arbetspaket, kortare sprintar, kortare arbetsmöten och utdelade uppdrag däremellan. Många företag arbetar fortfarande med årscykler men vissa snabbrörliga sektorer behöver hantera operationella strategier med betydligt kortare cykler. Hur ser det ut hos er och vilket arbetssätt för ekonomistyrning passar bäst för er verksamhet? 

Scenarioplanering som strategiskt affärsstöd

Ekonomiavdelnings förflyttning till ett mer strategiskt affärsstöd var hos många organisationer redan påbörjad, men blev med pandemin än mer angelägen och tydlig. För att kunna fungera sin ett proaktivt och strategiskt affärsstöd behöver ekonomifunktionen generellt ett utökat affärstänk och större kunskap om verksamheten. En roll som till exempel controller handlar inte bara om analys och strategi ur ett större perspektiv utan även om att skapa ett faktiskt värde från ekonomiavdelningen till övriga organisationen. Ett av de viktigaste verktygen för det är scenarioplanering – en arbetsprocess som kan skapa ett större lugn i organisationen genom större känsla av kontroll över vägval och alternativ. Att arbeta med scenarion är också en bra utgångspunkt för viktiga diskussioner kopplat till både ekonomistyrning och verksamhetsutveckling.

Kommunikation som kritisk förmåga hos ekonomer

De mjuka förmågorna hos ekonomer blir allt viktigare och där står kommunikativ och social förmåga högt upp i kravspecifikationen. Ekonomiavdelningens medarbetare förväntas på ett pedagogiskt och rådgivande sätt kunna stötta verksamheten med analyser och underlag och att kunna kommunicera och presentera viktiga resultat och insikter. Även visualisering spelar en stor roll kopplat till kommunikationen. Att kunna visualisera och presentera data blir viktigt för väl underbyggda beslut. Visualisering är också ett betydelsefullt verktyg för att kunna ge organisationen stöd i lärande och utveckling.

Stöd i att göra analys och se samband

Tätt kopplat till både ekonomifunktionens roll som strategiskt affärsstöd och vikten av visualisering, är förmågan att kunna hantera all den data som går att få fram, genom att kunna se mönster och samband och förstå vilka slutsatser som kan dras. I huvudsak säkerställa att verksamheten kan få så mycket värde som möjligt ur den informations som finns tillgänglig. Roller som ökar i efterfrågan framåt är till exempel Business Controller, Financial Controller, Data Scientist och Business Planner.

Digitala samarbetssätt som är här för att stanna

Erfarenheter av digitala arbetssätt är inte något unikt för ekonomiavdelningen under pandemin, men ändå väl värt att nämna kopplat till vad som blir bestående. Vi har lärt oss att det fysiska arbetssätten inte rakt av kan kopieras och förflyttas till det digitala mötet. Det digitala arbetssätten kräver kortare arbetspass, annan planering, metodik och andra verktyg. Vi har också lärt oss vilka typer av möten som fortsatt fungerar utmärkt att hålla digitalt, och även vikten av en bra digital struktur med delade resurser, system och dokument.

Hållbarheten hos ekonomer?

Frågan om ekonomers psykiska välbefinnande och hållbarhet har varit aktuell redan tidigare. Ekonomer spelar en viktig roll i samhället, men allt mer tyder på att hållbarheten och ohälsan försämras. Under pandemin utsattes många medarbetare inom ekonomifunktionen för än mer ökad press. Vi ska nu försöka hitta tillbaka till något en delvis ny vardag, där ekonomens arbete i längden blir både hållbart och roligare. Vi på Eqonomy genomförde under våren en pulsmätning som fokuserade på vilka utmaningar ekonomer ser framåt, vad som är viktigt vid val av arbetsgivare samt synen på arbetsbelastning och hälsa.