Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/MicrosoftTeams-image%20(4)-2.png

Hållbarhetsekonomer: Nyckeln till framtidens ekonomiavdelning!

Framtidens ekonomiavdelningar står inför en rad utmaningar och förändringar. Den snabba teknologiska utvecklingen, digitaliseringen och det ökade fokuset på hållbarhet har satt nya krav på ekonomer och deras roller. Enligt vår senaste pulsmätning är det tydligt att vissa roller kommer att vara särskilt avgörande de kommande fem åren.
Blogg

Enligt vår senaste pulsmätning så rankas rollen som systemförvaltare/systemansvarig högst, med 41 procent. Denna roll är avgörande i en tid där teknologin spelar en allt större roll och företag behöver anpassa sig till digitalisering och automatisering. Att ha kompetens inom systemhantering och vara ansvarig för att implementera och upprätthålla digitala system blir en central del av ekonomiavdelningens arbete.

Det är heller inte förvånande att ekonomer med kompetens inom hållbarhetsrapportering rankas högt. Hela 38 procent av de svarande angav detta som den mest kritiska rollen framåt. Hållbarhet har blivit en central del av företagens strategi och ekonomiavdelningens ansvar i hållbarhetsarbetet inkluderar att integrera och rapportera hållbarhetsaspekter i företagets ekonomiska rapporter. Att ha kunskap om hållbarhet och vara kapabel att analysera och kommunicera hållbarhetsdata blir alltmer värdefullt.

Varför hållbarhetsekonomer är avgörande för företagens framgång och hållbarhet

Att anställa hållbarhetsekonomer är av största vikt av flera viktiga skäl. Hållbarhetsekonomer, med sin kompetens inom hållbarhetsrapportering och förståelse för företags hållbarhetsstrategier, spelar en avgörande roll i att driva företagets ekonomiavdelning framåt. Här följer några av de främsta anledningarna till att dessa specialister är avgörande för företagens framgång:

  • Hållbarhetsintegration: Att integrera hållbarhet i företagets ekonomiska processer och beslutsfattande är en nödvändighet i dagens samhälle. Ekonomer med kunskap inom hållbarhetsrapportering kan hjälpa till att utveckla och implementera strategier för att integrera hållbarhet i ekonomiska rutiner, budgetar och investeringsbeslut. Detta möjliggör en holistisk och långsiktig syn på företagets ekonomiska prestationer och riskhantering.
  • Rapportering och mätning: Hållbarhetsekonomer har kompetens inom att mäta, rapportera och analysera företagets hållbarhetsprestationer. Genom att samla in och analysera relevant data kan de identifiera möjligheter till förbättringar och mäta effekterna av företagets hållbarhetsinitiativ. Detta ger företaget möjlighet att kommunicera sin hållbarhetsprestation till intressenter och uppfylla kraven från hållbarhetsstandarder och rapporteringsramverk.
  • Riskhantering: Hållbarhetsfrågor kan innebära betydande risker för företag, både i form av operativa risker och rykte. Hållbarhetsekonomer kan identifiera och utvärdera dessa risker och arbeta med andra avdelningar för att implementera åtgärder som minskar dem. Genom att förstå hållbarhetsrisker och integrera dem i företagets riskhanteringsstrategier kan hållbarhetsekonomer bidra till att skydda företagets rykte och ekonomiska prestation.
  • Affärsmöjligheter: Hållbarhetsutmaningar kan också innebära möjligheter för företag att utveckla innovativa produkter och tjänster, öppna upp nya marknader och locka investeringar. Hållbarhetsekonomer kan hjälpa till att identifiera och utvärdera dessa affärsmöjligheter, utforma hållbara affärsmodeller och bidra till att driva företagets tillväxt och konkurrenskraft.
  • Framtidsinriktning: Med förhöjt fokus på hållbarhet och förändringar i regleringar och kundpreferenser blir hållbarhetsekonomer alltmer betydelsefulla för att se till att företaget är förberett på framtida utmaningar och möjligheter. Deras expertis kan hjälpa till att forma företagets strategier och beslutsfattande för att vara i linje med en hållbar framtid.

Sammanfattningsvis blir anställningen av hållbarhetsekonomer avgörande för företag som strävar efter att bli framgångsrika och hållbara. Deras kompetens inom hållbarhetsintegration, rapportering, riskhantering, affärsmöjligheter och framtidstänkande ger företaget en konkurrensfördel och hjälper till att möta samhällets förväntningar och utmaningar på bästa sätt.