Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-1437536367.jpg

2024: Den gröna omställningen och ekonomiavdelningens roll framåt!

Den gröna omställningen är en av de största utmaningar som företag står inför under 2024. För att lyckas med det här behöver organisationer ha en god förståelse för hållbarhetsfrågor och hur det påverkar deras verksamhet. Detta ställer nya krav på ekonomiavdelningarna, som behöver kunna rapportera och analysera hållbarhetsdata på ett effektivt sätt.
Blogg

Hållbarhetsredovisning blir allt viktigare för företagen. Detta beror på en rad olika faktorer, bland annat:

  • Ökad efterfrågan från investerare och kunder

Investerare och kunder blir alltmer intresserade av företagens hållbarhetsprestanda. Detta innebär att företagen behöver kunna rapportera på ett sätt som är tillfredsställande för dessa intressenter.

  • Nya regelverk

EU har antagit en ny förordning, CSRD, som ställer krav på företags hållbarhetsrapportering. Denna förordning kommer att börja tillämpas under 2024.

  • Företagen själva ser värdet i hållbarhetsredovisning

Företagen själva ser värdet i att rapportera om sin hållbarhetsprestanda. Detta beror på att hållbarhetsarbetet kan leda till en rad fördelar, till exempel minskade kostnader, ökad innovation och förbättrad varumärkesimage.

Ekonomiavdelningarnas utmaningar

Hållbarhetsredovisningen ställer nya krav på ekonomiavdelningarna. Ekonomiavdelningarna behöver ha kompetensen att samla in, analysera och rapportera hållbarhetsdata. Detta kräver en god förståelse för hållbarhetsfrågor, såväl som ekonomisk kompetens. Här är några av de utmaningar som ekonomiavdelningarna nu står inför:

  • Brist på kompetens

Det finns en brist på kompetens inom hållbarhetsredovisning. Detta innebär att ekonomiavdelningarna kan komma att behöva investera i utbildning och kompetensutveckling för att möta de nya kraven.

  • Svårigheter att samla in data

Hållbarhetsdata kan vara svår att samla in. Detta beror på att data kan finnas i olika system och format. Ekonomiavdelningarna behöver utveckla processer för att samla in och samordna hållbarhetsdata.

  • Svårigheter att analysera data

Hållbarhetsdata kan vara komplex och svår att analysera. Ekonomiavdelningarna behöver utveckla analysmetoder som gör det möjligt att dra slutsatser av data.

Hur kan ekonomiavdelningarna möta utmaningarna?

För att möta de utmaningar som hållbarhetsredovisning innebär krävs det att ekonomiavdelningarna vidtar ett antal strategiska åtgärder. En väsentlig insats ligger som sagt i att investera i kompetensutveckling för att säkerställa att medarbetarna besitter den nödvändiga kompetensen för att hantera hållbarhetsredovisning effektivt. Dessutom bör ekonomiavdelningarna fokusera på att utveckla processer för datainsamling och analys av hållbarhetsdata. Dessa processer måste vara effektiva och ändamålsenliga för att möjliggöra en noggrann och meningsfull rapportering. Vidare är samarbete med andra avdelningar, såsom produktion, inköp och marknadsföring, avgörande.

Hållbarhetsredovisning är en mångfacetterad fråga som engagerar flera delar av organisationen, och genom att samarbeta kan ekonomiavdelningarna säkerställa en integrerad och holistisk insamling och analys av hållbarhetsdata.